LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Recepty i refundacja recept

Na stronach NFZ pojawiły się informacje wyjaśniające „działanie ” tzw specustawy dotyczące obywateli- uchodźców z Ukrainy. Dotyczy to też nas- w kwestii realizacji recept.

Najważniejsze informacje:

 • Refundowane recepty i wyroby medyczne przysługują osobom uprawnionym z mocy specustawy, na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym.
 • Dokumenty na podstawie, których potwierdza się prawo do świadczeń oraz tożsamość osoby uprawnionej na mocy specustawy, zostały wymienione (poniżej)

Podstawowe zasady wystawiania recept: DOTYCZY LEKARZY

 • aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy zweryfikować uprawnienie pacjenta i odnotować to uprawnienie w dokumentacji medycznej.
 • zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała.
 • recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości może być wystawiona w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

Ważne dla nas

 • Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.
 • Osoba uprawniona z mocy specustawy, która nie ma nadanego specjalnego numeru PESEL, której receptę elektroniczną wystawia osoba uprawniona w Polsce, powinna otrzymać wydruk informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na odczytanie recepty z elektronicznej platformy SIM (P1).

Podstawowe zasady realizacji recept

 • Realizacja recept wystawionych z kodem IN dla osób uprawnionych z mocy specustawy odbywa się analogicznie, jak w przypadku obywateli UE z prawem do świadczeń, z zastrzeżeniem braku obowiązku posiadania karty EKUZ lub poświadczenia NFZ.
 • nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia
 •  Prawo do świadczeń medycznych , na gruncie przepisów specustawy ,
  jak dla osób ubezpieczonych obejmuje :
 • obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • obywateli Ukrainy z Kartą Polaka nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 • członków najbliższej rodziny  (zaliczyć tu można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu -zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu )obywatela Ukrainy z Kartą Polaka – którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

– Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b-

uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

Dokumenty uprawniające do świadczeń – do weryfikacji

PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) każdy dokument, który potwierdza tożsamość, m.in.:

 • paszport obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 • zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną RP,
 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia,
 • inny dokument poświadczający status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo

 • specjalny numer PESEL nadawany obywatelom Ukrainy
 • e-dokument (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)
 • wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej ( zawiera: imię i nazwisko oraz PESEL)  
 • Pozdrawiam
 • MS                                                                                                                                                                                                          

CZYTAJ WIĘCEJ : link: https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Wazne-obowiazki-dla-aptek-Maja-czas-tylko-do-15-marca,230438,6.html